Регламент

Общинско състезание по информационни технологии  за ученици от 5 до 11 клас

гр. Сандански, община Сандански

област Благоевград

26 – 27 Май 2017 г.

Организатор: Профилирана гимназия „ Яне Сандански“ – град Сандански

 

Регламент

 Цели

Да се стимулира усвояването и прилагането на някои основни  дигитални компетентности по ИТ в училищното обучение.

Да се осигури възможност на учениците:

 1. умело и правилно да използват електронни средства в училище и в свободното време с цел общуване
 2. логично и точно да обработват голям обем от информация
 3. да използват мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява, създава, представя и обменя информация
 4. да покажат оригинално мислене при представянето на авторски идеи;
 5. да използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.

Съдържание

Състезанието включва изготвяне на интегриран проект, изработен на място, демонстрирайки ключови компетентности в областта на:

 1. използването на информационни и комуникационни технологии и обмен на информация
 2. географски компетенции при получаване, интерпретиране на знания и умения и възможности за осъществяване на междупредметни връзки
 3. интерпретирането на различни исторически източници за древното минало и многообразието на културноисторическата традиция в съвременните български земи.
 4. способността за разбиране и изразяване на информация в устна и писмена форма на чужд език в разнообразен контекст

В състезанието могат да участват ученици от 5 до 11 клас.

 Участниците трябва да защитят пред комисия собствени проекти, които ще се изработват на място, по зададена от журито тема. В деня на състезанието те  ще  ползват интернет и в рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви проекта, който да представи пред журито и публиката. Редът на представяне се определя предварително чрез жребий. Оценяването се извършва съгласно критериите за всяка категория.

 Всеки участник има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Представянето се оценява от 0 – 100 точки.

Учениците, желаещи да участват в състезанието трябва да заявят своето участие до 08.03.2016г.

на e–mail: sastezanie_sandanski@abv.bg

В заявката всеки участник трябва да напише трите си имена, училище, клас и направление, в което ще участва, както и дали ще работи на собствен лаптоп.

Препоръчителни теми, по които  могат да  работят участниците :

– „Чудесата на моя роден край“

-„Културно – историческо наследство на град Сандански“

– „Бизнес  идея за развитие на моя роден край“

– Тема по избор

Направления:

Компютърна презентация

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности.

Използвани приложни програми: Microsoft Power Point

Мултимедиен клип

Мултимедийните клипове могат да бъдат клипове с времетраене 3 минути и филми до 7 мин., обработени с подходящ софтуер, мултимедийна реклама /аудио и видео/. Когато говорим за мултимедията като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното й въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта.

Типични средства за изготвяне на подобно приложение са MS Movie Maker, Sony Vegas и др.

Общи критерии за оценяване:

 • Функционалност и завършеност
 • Ползваемост и достъпност
 • Възможности за подобряване и обновяване
 • Потребителски интерфейс и дизайн
 • Използване на авторски елементи
 • Технологична изрботка
 • Приложение на проекта в учебния процес

 

График за провеждане на състезанието

26 май 2017 г. /петък/

18:30ч. –  19:30ч. – Официално откриване  на  състезанието   в Заседателната зала на   ПГ „Яне Сандански“

27 май 2017г. /събота/ 

08:30ч. – 11:30ч. – Изготвяне на проект  в рамките на 3  часа за направление Мултимедиен клип

08:30ч. – 11:30ч. – Изготвяне на проект  в рамките на 3  часа за направление  Компютърна презентация

12:00 ч.- 14:00ч. – Определяне на проектите, които са в ТОП 20, и ще участват в класирането.

14:00ч. – 16:00ч. – Защита на проекти от направление Мултимедия

14:00ч. – 16:00ч. – Защита на проекти от направление Компютърна презентация

18:00ч. – 19:00ч. – Официално закриване на състезанието и награждаване  на  победителите

 

 Обявяване на крайните резултати и награждаване на победителите.

 

Каймаканов